WERKWIJZE

Wij voeren onze werkzaamheden uit met inachtneming van de voor onze beroepsgroep geldende gedrag- en beroepsregels, verordeningen en richtlijnen en met inachtneming van het bepaalde in de wet. Daarbij zijn wij verplicht tot naleving van enkele bijzondere wettelijke voorschriften, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


De Wwft bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht. De meldingsplicht geldt voor ongebruikelijke transacties op het gebied van het witwassen alsmede het financieren van terrorisme. Indien wij een meldingsplicht denken te hebben, mogen wij dit niet aan u bekendmaken.


Als gevolg van de Wwft zijn wij derhalve verplicht onze opdrachtgever te identificeren. De wet schrijft ons voor de (rechts)persoon te identificeren en – indien van toepassing – de gegevens vast te leggen van degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent en de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is. In dat kader willen wij u vragen om een kopie van uw originele paspoort/identiteitskaart aan ons toe te zenden.


Ook zijn wij verplicht tot het identificeren van alle partijen bij de notariële akten en het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende(UBO) van deze partijen. Indien nodig, zullen wij hiervoor een UBO-verklaring opstellen en u verzoeken zorg te dragen voor de ondertekening daarvan, en voor toezending van aanvullende informatie ter onderbouwing van de verklaring.

Afspraak of advies?

LEGALISEREN VIA VIDEOBELLEN

Het ondertekenen van door ons opgemaakte conceptstukken, zoals volmachten en besluiten, in het kader van bij ons passerende notariële akten op het gebied van het ondernemingsrecht en onroerend goed, kan bij ons op afspraak plaatsvinden via videobellen (bijvoorbeeld via WhatsApp videobellen, Teams of een vergelijkbaar programma van uw keuze). Daarbij kunt u onder het tonen van uw originele legitimatiebewijs uw handtekening zetten in ons virtuele bijzijn. Hierdoor bespaart u reistijd naar ons kantoor en sparen we het milieu. Tijdens de videocall kunt u ook uw eventuele vragen over de door ons opgemaakte conceptakten bespreken. U mag tijdens de videocall de te ondertekenen documenten in geprinte vorm met pen ondertekenen. Digitale ondertekening is echter ook toegestaan, zolang wij maar kunnen zien dat u uw handtekening zet en u zich daarbij identificeert met uw originele legitimatiebewijs.  Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om, eveneens op afspraak, uw handtekening te komen zetten bij ons op kantoor.

 

DE ROL VAN DE NOTARIS

Op grond van de voor onze beroepsgroep geldende gedrag- en beroepsregels zijn wij ertoe gehouden rekening te houden met de belangen van alle partijen bij de akte. De rol van de notaris wijkt daarin af van die van advocaat. De notaris is een onafhankelijke en onpartijdige jurist en dient alle partijen bij de akte te informeren over de (juridische) consequenties van de akte en dient zich ervan te vergewissen dat zij daarvan voldoende op de hoogte zijn. Om aan deze informatie- en onderzoeksverplichtingen te kunnen voldoen, vragen wij extra gegevens op, waarvoor wij vragen om uw medewerking en begrip.  Zo moeten wij onder meer vragen naar hoe de koopprijs voor een aandelentransactie tot stand is gekomen en of deze reëel is in verhouding tot de werkelijke waarde van de aandelen. Ook moeten wij informeren naar de herkomst van de gelden.

TARIEVEN EN MEER INFORMATIE

Wilt u onze tarieven weten of hebt u andere vragen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt een e-mail met uw vraag sturen of hier uw offerteverzoek indienen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Vergeet u niet uw telefoonnummer erbij te vermelden?