AANKOOP ONROEREND GOED

Een woning, garage, grond of bedrijfspand gekocht? Van harte gefeliciteerd!
Normaal gesproken verloopt de verkoop van het registergoed in eerste instantie via de makelaar van verkoper. De makelaar stelt de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op en behartigt de belangen van de verkoper. De koper kan zelf ook een aankoopmakelaar aanstellen om zijn belangen te behartigen.

In de koopovereenkomst worden allerlei afspraken vastgelegd zoals de afgesproken prijs, datum van levering van het verkochte, de waarborgsom en nog vele andere zaken. Verkoper en koper tekenen deze koopovereenkomst en hebben op dat moment hun afspraken (onderhands) schriftelijk vastgelegd.

Opdracht naar notaris:
Na het ondertekenen van de koopovereenkomst zal de makelaar de opdracht tot levering van het verkochte, tezamen met de door verkoper en koper getekende koopovereenkomst naar een door de koper gekozen notaris verzenden. De notaris zal op basis van de getekende koopovereenkomst en eventueel aanvullende informatie van de makelaar een dossier opstarten.

Verkoper, koper, de makelaar en indien van toepassing de financieel bemiddelaar/tussenpersoon, ontvangen een bevestiging van de notaris dat er een dossier voor hen is opgestart.
Tevens zal aanvullende informatie worden gevraagd en worden partijen, indien van toepassing, op de hoogte gesteld van bijvoorbeeld het storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie en de datum en het tijdstip van de afspraak bij de notaris.

Wat doet de notaris verder nog voor u?
Na het invoeren van uw dossier gaat de notaris de overdracht voorbereiden. Naast de verkregen informatie van verkoper en koper is nog veel andere informatie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de inzagen welke de notaris dient te verrichten in het Kadaster. De notaris controleert onder meer of verkoper bevoegd is het verkochte te kunnen leveren.
Zijn er bijzondere verplichtingen zoals erfdienstbaarheden, voorkeursrechten van anderen, of valt het verkochte bijvoorbeeld nog in een gemeenschap van een eerder huwelijk. Daarnaast is het mogelijk dat de huidige eigenaar van het verkochte is overleden. In dat geval dient de notaris onderzoek te doen naar de erfgenamen, welke gezamenlijk op zullen treden als verkoper.

Indien er nog hypotheken rusten op het registergoed, ten laste van verkoper, dient de notaris een of meerdere aflosnota’s op te vragen bij de betreffende geldverstrekker(s) en zal deze aflossen met (een deel van) de verkoopopbrengst, nadat de levering van het onroerend goed en inschrijving in het kadaster heeft plaatsgevonden.
Vervolgens zal de notaris een zogenaamde akte van doorhaling opstellen en indienen bij het Kadaster, zodat de afgeloste hypothecaire inschrijving(en) geroyeerd (doorgehaald) kan/kunnen worden bij het kadaster.

Note: De huidige opzegtermijnen bij het opvragen van een aflosnota(‘s), kunnen oplopen tot wel 4 weken.

Indien er sprake is van een appartement en er sprake is van een actieve Vereniging van Eigenaren, zal de notaris deze tevens op de hoogte te stellen van de verkoop. Eventuele achterstanden worden doorgegeven aan de notaris en deze dient de achterstanden te verrekenen met verkoper.

Woning kopen en niet gehuwd?
Gaat u samen een registergoed aankopen en samenwonen, maar bent u niet gehuwd en heeft u hiervoor niets geregeld bij de notaris? In dat geval bent u bij eventueel overlijden niet automatisch elkaars erfgenaam. Vraag ons naar de mogelijkheden om alles goed geregeld te hebben bij overlijden.

Een woning kopen met erfpacht?
Wanneer u een woning met erfpacht koopt, krijgt u het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. Voor het gebruik van de grond en woning betaalt u jaarlijks een vergoeding aan de eigenaar, dit wordt canon genoemd. Daarnaast zijn er erfpacht voorwaarden verbonden aan een woning met erfpacht. Dit betreft bijvoorbeeld de duur van de erfpacht en de opzegmogelijkheden. Mocht u aanvullende vragen hebben, wij helpen u graag!

Afkopen van erfpacht?
Wanneer u de mogelijkheid heeft om de erfpacht af te kopen en de zogenaamde blote eigendom te verkrijgen, heeft u hierbij ook de notaris nodig. Indien u hierover meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op.

Pand splitsen in appartementsrechten?
Bij het splitsen van een pand in zogenaamde appartementsrechten kunnen kleinere delen van het gebouw apart worden verkocht. Een appartementsrecht wordt gecreëerd door het onderverdelen van een onroerende zaak in twee of meer delen. Dit is mogelijk bij een grote onroerende zaak zoals een flatgebouw of winkelcentrum, maar ook bij een woonhuis in bijvoorbeeld een boven- of benedenwoning. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Ondertekenen per volmacht:
Verkoper kan bij DUO Notariaat & Adviseurs desgewenst gebruik maken van een onderhandse volmacht, zodat deze niet aanwezig hoeft te zijn bij de definitieve levering van de woning. Handig omdat er meestal al heel veel geregeld dient te worden rondom de datum van levering. De kosten hiervoor bedragen € 35,00 exclusief btw.

Indien koper geen hypotheek nodig heeft voor de aankoop, kan ook koper gebruik maken van een volmacht. De kosten hiervoor bedragen € 35,00 exclusief btw.

U machtigt middels de volmacht één van de medewerkers van ons kantoor, om namens u de akte van levering te ondertekenen. Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf een concept van de akte en de nota van afrekening. De volmacht dient wel te worden gelegaliseerd. Legaliseren kan kosteloos bij ons op kantoor of digitaal middels WhatsApp,  Facetime of Teams, maar legalisatie kan natuurlijk ook via een ander notariskantoor worden geregeld, bijvoorbeeld bij de notaris in uw eigen woonplaats. In de laatste situatie dient u wel rekening te houden met extra kosten. Deze kosten verschillen per notariskantoor.

Indien koper wel een hypotheek nodig heeft voor de aankoop, is fysieke aanwezigheid op ons kantoor wel noodzakelijk.

In bijzondere situaties wordt ook wel eens gekozen om een notariële volmacht te laten opstellen. Bijvoorbeeld in het geval dat u tijdelijk in het buitenland verblijft op het moment van levering of indien u bijvoorbeeld een opname heeft in een ziekenhuis op het moment van de levering. Voor een notariële volmacht komt u voorafgaand aan de levering bij ons op kantoor voor de ondertekening. U dient rekening te houden met extra kosten. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons team registergoed, bereikbaar op 030-3039700.

Heeft u nog vragen?
Neemt u contact op met ons kantoor.

Ja, ik wil graag een offerte ontvangen.