Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met ingang van 1 januari 2018

Op de dienstverlening van DUO Notariaat & Adviseurs zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. DUO Notariaat & Adviseurs is een handelsnaam van Notarispraktijk Mr D.C. Ottevangers B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Utrecht.
 2. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard em uitgevoerd door DUO Notariaat & Adviseurs en worden niet geacht aan enige aan DUO Notariaat & Adviseurs verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders van DUO Notariaat & Adviseurs. Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is DUO Notariaat & Adviseurs vrij om te bepalen welke van de bij DUO Notariaat & Adviseurs werkzame personen (Partner of werknemer) bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.
 3. Het staat DUO Notariaat & Adviseurs vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en/of personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. DUO Notariaat & Adviseurs zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. DUO Notariaat & Adviseurs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van DUO Notariaat & Adviseurs is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door DUO Notariaat & Adviseurs te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van DUO Notariaat & Adviseurs onder die verzekering.
  1. De opdrachtgever is aan DUO Notariaat & Adviseurs een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door DUO Notariaat & Adviseurs
   worden vastgesteld.
  2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:
   1. Indien een gebruikelijk vast kantoortarief van toepassing is, is dit tarief door opdrachtgever verschuldigd.
   2. Indien een modulair opgebouwd tarief van toepassing is, is de opdrachtgever het tarief verschuldigd dat geldt voor de betreffende van toepassing zijnde modules.
   3. Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is DUO Notariaat & Adviseurs bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. DUO Notariaat & Adviseurs zal dit in voorkomend geval tijdig aan opdrachtgever melden.
   1. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan DUO Notariaat & Adviseurs verschuldigd de verschotten die DUO Notariaat & Adviseurs ten behoeve van de opdrachtgever betaalt.
   2. Kosten die derden terzake een rechtshandeling in rekening brengen (zoals kadasterkosten, leges, griffierechten en dergelijke) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde bedrag doorbelast aan de opdrachtgever. Wijziging in deze bedragen tijdens de uitvoering van de opdracht worden één op één doorbelast.
   3. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.
  3. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.
  4. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
  5. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig dagen na factuurdatum geschiedt
  6. DUO Notariaat & Adviseurs is voorts -in afwijking van het in lid a van dit artikel gestelde – gerechtigd in alle gevallen van:
   1. betekening aan haar van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van – of namens een partij in een bij een notaris verbonden aan DUO Notariaat & Adviseurs verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij – dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij DUO Notariaat & Adviseurs gekozen woonplaats, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) in wiens opdracht het exploit wordt uitgebracht dan wel in wiens opdracht de correspondentie wordt betekend;
   2. betekening aan haar van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde die geen partij is bij een akte bedoeld sub a waarbij het/de betreffende ex- ploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een partij in een bij een notaris verbonden aan DUO Notariaat & Adviseurs verleden notariële akte, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) aan wie het exploit wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend;
   3. verzoeken tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder DUO Notariaat & Adviseur berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
  7. De kosten als in het vorige lid bedoeld worden gesteld op de kantoortarieven zoals die van tijd tot tijd door DUO Notariaat & Adviseurs worden vastgesteld.
  8. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de Opdracht. DUO Notariaat & Adviseurs is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever
   te declareren op basis van het bepaalde in dit artikel.
  9. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door DUO Notariaat & Adviseurs op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 5. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé
  opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een
  rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 6. DUO Notariaat & Adviseurs behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 7. Declaraties van DUO Notariaat & Adviseurs dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting
  of verrekening is toegestaan. DUO Notariaat & Adviseurs kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim
  zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan DUO Notariaat & Adviseurs:
 • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
 • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
 • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
  1. DUO Notariaat & Adviseurs behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd,
   en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
  2. Over gelden die aan DUO Notariaat & Adviseurs zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door DUO Notariaat & Adviseurs rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door DUO Notariaat & Adviseurs
   van tijd tot tijd vast te stellen rente vergoed welke gebaseerd is op de door DUO Notariaat & Adviseurs ontvangen rente, zulks onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan één
   week onder DUO Notariaat & Adviseurs berusten.
  3. Onder de in het vorige lid bedoelde gelden worden uitdrukkelijk begrepen gelden die bij DUO Notariaat & Adviseurs in depot zijn gesteld en waarvan door de notaris of diens waarnemer is vastgesteld dat tussen partijen geen of geen volledige overeenstemming
   bestaat omtrent de uitbetaling, danwel het anderszins gelden betreft die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij DUO Notariaat & Adviseurs in depot dienen te zijn gesteld.
  4. DUO Notariaat & Adviseurs mag slechts tot uitbetaling aan een partij overgaan indien:
   • zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of
   • na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
  5. Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, hebben in verband met het vorenstaande een voorwaardelijke aanspraak jegens DUO Notariaat & Adviseurs, en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate
   waarin de betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.
  6. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.
 •  DUO Notariaat & Adviseurs behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens DUO Notariaat & Adviseurs kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 • Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van DUO Notariaat & Adviseurs, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor DUO Notariaat & Adviseurs werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 •  De rechtsverhouding tussen DUO Notariaat & Adviseurs en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 • Het merendeel van de dienstverlening van DUO Notariaat & Adviseurs valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan DUO Notariaat & Adviseurs verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag DUO Notariaat & Adviseurs haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.